Regulamin Sklepu internetowego plana

§1 DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych:
  PLANA Dominika Niewczas- Januszek
  Rynek 31/32 lokal 615
  50-102 Wrocław

 2. Adres pocztowy:
  PLANA Dominika Niewczas- Januszek
  Rynek 31/32 lokal 615
  50-102 Wrocław

 3. Adres reklamacyjny:
  PLANA Dominika Niewczas- Januszek
  Rynek 31/32 lokal 615
  50-102 Wrocław

 4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem planawear.pl/dostawa-i-platnosci zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 5. Dane kontaktowe:
  PLANA Dominika Niewczas- Januszek
  Rynek 31/32 lokal 615 , 50-102 Wrocław
  kontakt@planawear.pl
  telefon: 514423705
  www.planawear.pl

 6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za
  umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod
  adresem www.planawear.pl

 8. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 9. Klient:
  1.  pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną
   bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową i posiadającą dla niej charakter zawodowy;
  2.  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  3.  osoba prawna.

 10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

 11. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 12. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących
  i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: www.planawear.pl

 13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.planawear.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 14. Sprzedający:
  PLANA Dominika Niewczas- Januszek
  Rynek 31/32 lokal 615
  50-102 Wrocław
  NIP: 6631883383, REGON: 520449097

 15. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
  roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku
  w przypadku Kupujących.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest na planawear.pl/dostawa-i-platnosci

 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: informacji o zakupie wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf,
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.planawear.pl należy je wszystkie wyłączyć́.

 6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 7. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 5. Realizacja zamówienia Klienta jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia.

 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na www.planawear.pl/dostawa-i-platnosci

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym na www.planawear.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

 7. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy z powrotem zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 8. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem świadczenia jest wyprodukowana rzecz według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt bez wad.

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady (rękojmia).

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądać usunięcia wady.

 4. Konsument, który stwierdzi wadę produktu ma obowiązek poinformować o tym Sprzedającego wraz z jednoznacznym określeniem swojego roszczenia wynikającego ze stwierdzonej wady produktu za pomocą formularza reklamacyjnego, poczty e- mail lub poczty tradycyjnej.

 5. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi są dostępne w Polityce Prywatności.

 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Shopping Cart
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na używanie ciasteczek. Sprawdź naszą politykę prywatności.
Ustawienia ciasteczek
Akceptuj
Odrzuć
Polityka prywatności
Regulamin
Nazwa ciasteczka Aktywność

Polityka prywatności Sklepu internetowego plana

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w PLANAWEAR.PL

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych PLANAWEAR.PL czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
PLANA
Dominika Niewczas- Januszek
Rynek 31/32 lokal 615
50-102 Wrocław
NIP: 6631883383
REGON: 520449097

II. SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
   1.1 Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a PLANAWEAR.PL jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
   1.2 Gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę
   1.3 Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa. System IT PLANAWEAR.PL oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych. 
  2. ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. DANE OSOBOWE, CEL I CZAS PRZECHOWYWANIA

A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w PLANAWEAR.PL, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy. Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z PLANAWEAR.PL

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3.e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z PLANAWEAR.PL
4.numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3.numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3.numer telefonu- niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

1. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez PLANAWEAR.PL i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

a) dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP 7010198361 – w celu przechowywania danych na serwerze,
b) OVH Sp. z o.o. ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław NIP 8992520556 w celu przechowywania danych na serwerze,
c) Furgonetka Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa – w celu dostawy przesyłek z zamówieniami w granicach kraju
d) InPost- w celu dostawy przesyłek z zamówieniami
e) DHL- w celu dostawy przesyłek z zamówieniami
f)DPD POLSKA w celu dostawy przesyłek z zamówieniami,
g) Pay Pro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań jako podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
h) Kancelaria Rachunkowa Dora s.c. ul. Ścinawska 20, 53-629 Wrocław Stare Miasto- w celu korzystania z usług zewnętrznej kancelarii rachunkowej
i) Google LLC –w celu korzystania z usług Google, w tym Google Anayitics i Google Universal Analytics i poczty e-mail funkcjonującej
w oparciu o serwery Google
h) Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304 – Narzędzia Marketingowe i reklamowe

2.Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z PLANAWEAR.PL, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w PLANAWEAR.PL lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

D. Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. COOKIES - TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE POBIERANE SĄ AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA PLANAWEAR.PL
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta PLANAWEAR.PL. w ramach PLANAWEAR.PL stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. w ramach PLANAWEAR.PL stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1.„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach PLANAWEAR.PL np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
2.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach PLANAWEAR.PL
3.„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych PLANAWEAR.PL
4.„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień personalizację interfejsu PLANAWEAR.PL
5.„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań. w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. w przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z PLANAWEAR.PL nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w PLANAWEAR.PL chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. PLANAWEAR.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta PLANAWEAR.PL automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z PLANAWEAR.PL. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na PLANAWEAR.PL i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji PLANAWEAR.PL w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. PLANAWEAR.PL (cookies)
PLANAWEAR.PL wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia PLANAWEAR.PL rozpoznania Ciebie i dostosowania PLANAWEAR.PL do Twoich potrzeb.PLANAWEAR.PL wykorzystuje cookies do:
1.zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
2.zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
3.zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania PLANAWEAR.PL(sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
4.tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania PLANAWEAR.PL; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
5.personalizowania wyglądu PLANAWEAR.PL przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez PLANAWEAR.PL źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią Jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez PLANAWEAR.PL oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów
PLANAWEAR.PL korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej PLANAWEAR.PL lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. PLANAWEAR.PL bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies. PLANAWEAR.PL wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
3.Instagram z siedzibą w San Francisco (Kalifornia, USA)

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PARTNERÓW PLANAWEAR.PL
PLANAWEAR.PL bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w WWW.PLANAWEAR.PL linki do innych stron internetowych. PLANAWEAR.PL nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, PLANAWEAR.PL dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy. w przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI PLANAWEAR.PL
PLANAWEAR.PL zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania PLANAWEAR.PL lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie PLANAWEAR.PL powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować na stronie internetowej PLANAWEAR.PL

VIII. TWOJE PRAWA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
1.odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3.dostępu do danych osobowych;
4.sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
5.przenoszenia danych osobowych;
6.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7.wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane.

Zapisz
Ustawienia ciasteczek